636-TB/ĐTN-BTC Vv thay đổi thời gian tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn – Hội – Đội năm 2020

353

636-TB/ĐTN-BTC Vv thay đổi thời gian tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn – Hội – Đội năm 2020