641-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC Vv tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quận từ nay đến cuối năm 2020

296

641-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC Vv tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quận từ nay đến cuối năm 2020