642-TB/ĐTN-BMT tham dự triển khai đợt hoạt động cao điểm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2020

207

642-TB/ĐTN-BMT tham dự triển khai đợt hoạt động cao điểm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2020