646-TB/ĐTN-BTC tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề về “xây dựng phong cách cán bộ Đoàn” và “Xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên”

466

646-TB/ĐTN-BTC tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề về “xây dựng phong cách cán bộ Đoàn” và “Xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên”