666 – TB/ĐTN-BCNLĐ Phân công cơ sở Đoàn khu vực Công nhân lao động – Lực lượng vũ trang hỗ trợ, tạo điều kiện cho Đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do Dịch Covid-19 năm 2020

409

666 – TB/ĐTN-BCNLĐ Phân công cơ sở Đoàn khu vực Công nhân lao động – Lực lượng vũ trang hỗ trợ, tạo điều kiện cho Đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do Dịch Covid-19 năm 2020

666 – Phân công cơ sở Đoàn khu vực Công nhân lao động – Lực lượng vũ trang hỗ trợ, tạo điều kiện cho Đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do Dịch Covid-19 năm 2020