673-TB/ĐTN-BTC Chiêu sinh chương trình tập huấn kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cho Bí thư Đoàn cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

281

673-TB/ĐTN-BTC Chiêu sinh chương trình tập huấn kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cho Bí thư Đoàn cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020